1395/4/12پسته احمد آقایی:این نوع پسته علاوه بر درشتی واندازه آن از نظر داشتن پوست سفیداستخوانی وطعم با سایرپسته ها متفاوت بوده ودارای شکل بادامی است
1395/4/12پسته اکبری:این نوع پسته دارای شکل بادامی کشیده ودرشت می باشد
1395/4/12پسته کله قوچی: درشت ترین نوع پسته میباشد وبیشترین شهرت آن به خاطر اندازه ظاهری آن است
1395/4/12پسته اوحدی: یکی ازمعروفترین وگسترده ترین ارقام پسته کشور محسوب می شود که شکل فندق را دارد وان را پسته فندقی نیز می گویند
1395/4/12مغز پسته: مغز پسته که عمدتا از پسته های دهن بسته تهیه می گردد در صنایع شیرنی پزی -بستنی سازی-شوکلات سازی وسایر مواد غذایی استفاده می گردد